Tuesday, August 18, 2009

SnB with spinning wheel? / SnB met spinnewiel?

I really feel like taking my spinning wheel to SnB tomorrow night... Who else? It would be cool if there were several of us spinning outside of the café! Votes can be cast until tomorrow night 6PM... :D

Ik heb erg veel zin om morgenavond te gaan spinnen op de SnB... Wie nog meer? Zou wel leuk zijn als we met meerdere dames op het terras zitten te spinnen! Stemmen kan tot morgenavond 6 uur... :D

Saturday, August 15, 2009

Drops

I could have written a blog about how I hate the people who live behind us, who seem to not realize that telling people that there's going to be a party does not mean you can carry on until 5 in the morning, and who want YOU to apologize for having rung the police the last time they did the same (long story - and we did ring again, HA). But I'm not. That frustration runs deep, and I'm intent on smothering my feelings of hate with yarn. Lots of yarn. Like this:

Ik had een blog kunnen schrijven over hoezeer ik onze achterburen haat, die zich niet lijken te realiseren dat als je mensen vertelt dat je een feestje hebt dat niet automatisch betekent dat je er dan tot 5 uur mee door mag gaan, en die willen dat JIJ je verontschuldigingen aanbiedt omdat je de vorige keer de politie hebt gebeld (lang verhaal - deze keer ook weer gebeld, HA). Maar dat doe ik niet. Die frustratie zit te diep, en de enige manier om hem te smoren is met veel wol. Heel veel wol. Zoals dit:


Some shots of the blanket in the daytime. Talking about blankets, Roo, well done for your efforts on the plinth. We're proud of you. Please, people, go to One and Other if you want to see Roo knit, or to P-hop to contribute in any way you can. Roo also recently got married. Just married and knitting on a plinth for MSF. That's my kind of woman!

Een paar foto's van mijn deken overdag buiten. Over dekens gesproken, Roo, gefeliciteerd met je geweldige prestatie op de sokkel. We zijn zo trots op je. Mensen, ga even kijken op One and Other als je Roo wilt zien breien, of naar P-hop als je ook een bijdrage wilt leveren. Roo is laatst ook getrouwd. Net getrouwd en dan op een sokkel breien voor Artsen zonder Grenzen. Een vrouw naar mijn hart!


The front and back of a secret project I'm knitting on. Guess which is which?

De voor- en achterkant van een geheim project waar ik aan ben begonnen. Welke is wat?


And my spinning. Ach, the spinning, hours of reassuring pleasure, I can just spin for Fryslan and still spin in my time off... Love these colours! My spinning is a bit tight, so I think I will ply this, but it's going to be one heck of a lovely scarf this autumn. Can't wait to see it done. After this, I am definitely going to wash, brush and spin the sheep which are currently still lying dormant in our shed. Poor husband, they're in the way of his tools...

En mijn spinnen. Ach, het spinnen, uren vol rustgevend plezier, ik kan spinnen voor Friesland en dan nog verder spinnen in mijn vrijetijd... De kleuren zijn geweldig! Ik spin wel wat strak, dus het zal wel dubbeldraads worden, maar toch, het wordt een geweldige sjaal als ik ermee klaar ben in de herfst. Kan bijna niet wachten. Hierna ga ik zeker de schapen wassen, borstelen en spinnen die nu nog in de schuur liggen. Arme echtgenoot, ze liggen voor zijn gereedschap...

Pictures of purchases made yesterday at Wolhemel will follow later, as soon as I started on THAT secret project...

Foto's van mijn aankopen gisteren bij at Wolhemel komen later, zodra ik met DAT geheime project ben begonnen...

Now I'm off to make some pasta. In case of extreme frustration and thoughts of murder, spinning, exercising (oh, how I love thou, Wii Active...) or making pasta are ways to avoid ending up in a police cell...

Nu ga ik pasta maken. In geval van ernstige frustraties en moordgedachten zijn spinnen, sporten (oh, ik ben zo verliefd op mijn Wii Active...) en pasta maken ideale manieren om niet in een politiecel te belanden...

Saturday, August 8, 2009

The knitting / Het breiwerk

Being absolutely exhausted after a day of antics in the zoo/playground/pool meant little knitting was being done. But looking at my blanket, a lot was done. Even hubby is now extremely impressed by it. I've not counted the number of squares, but it weighs in at around 750 grams now, it is way wide enough to fit the sofa and falls over the seats. A few squares here and there seem to go very quickly.

Omdat we totaal afgepeigerd waren na een dag vol geren en gevlieg in dierentuin/speeltuin/zwembad, werd er niet veel gebreid. Maar als ik naar mijn deken kijk, is er toch veel gebeurd. Zelfs echtgenoot is onder de indruk. Ik heb het aantal vierkantjes nog niet geteld, maar de deken weegt nu zo'n 750 gram en is breed genoeg voor de bank en lang genoeg voor de kussens. Een paar vierkantjes hier en daar blijken toch snel op te schieten.


(Sorry, picture by webcam/sorry, foto genomen met de webcam)

I did knit a pair of socks for H. from the sock yarn I got from Monique. The yarn is nice and elastic and I kept them short, just like madam requested. They fit like a treat! Sorry for the picture and the clash with the background; I guess the decor of our caravan did not really match my knitting :) It also happened to be rainy, and the weather wasn't suitable for outdoor pictures.

Wel heb ik van de sokkenwol gekregen van Monique een paar sokken voor H. gebreid. De wol is elastisch en ik heb de sokken, zoals madam wenste, kort gehouden. Ze zitten heerlijk! Mijn excuses voor de vreselijke kleuren; de inrichting van onze caravan paste niet echt bij mijn breiwerk :) En het was toen even regenachtig en geen weer voor buitenfoto's.I also started a pair of socks for myself in Online stripy cotton, changed the pattern twice and probably will change it again. I'm just not a stripy person, I think... Photo will come as soon as I find an effect I like. I remember seeing something on the Yarn Harlot's site. I just have to track back...

Ik ben ook begonnen aan een paar sokken voor mezelf in Online gestreepte katoen, en heb het patroon al twee keer veranderd en zal waarschijnlijk weer op zoek gaan naar een nieuw patroontje. Ik ben gewoon niet zo van de streepjes, denk ik... Een foto komt wel zodra ik een leuk effect heb gevonden. Ik kan me herinneren iets te hebben gezien op de site van de Yarn Harlot. Nog maar even terug bladeren daar...


And last but not least, the Milk & Honey Market in Zuidlaren. Gosh! Fun! THAT is how a market should be, with jams, honey, bee and bee keeping-stuff sellers, and... wool! Not a lot, but a few nice ladies with nice stuff. As we were on a bit of a budget (holidays are expensive enough!), I only bought some brightly coloured roving to spin away. The plan was to start as soon as we got home, but then the laundry, the allotment and the blog took over. But tomorrow will be the day! (If work doesn't win...)

En dan, de Markt van Melk en Honing in Zuidlaren. Tjonge! Leuk! Kijk, ZO moet gewoon een markt zijn, allemaal lekkere jammetjes, honing, verkopers van bijenparafernalia, en... wol! Niet veel, maar een paar leuke dames met leuk spul. Aangezien we toch wat met een budget zitten (pfff, vakantie vieren is al duur genoeg!) heb ik het gelaten bij een dot lontwol in heerlijke frisse kleurtjes (gekocht bij een dame van een angorageitenfokkerij in Noordbroek). Ik zou gisteren direct al aan de spin, maar ja, de was, de volkstuin en het blog gingen toch even voor. Morgen echt! (Tenzij werk dan weer de eerste prioriteit krijgt...)


(The jam is gooseberry jam, yum! / De jam is kruisbessenjam, jam!)

And: I am SOOOOOOOO going to have my hair cut. I'm starting to feel like an eighties hardrock star. Not good. Fits the industrial-look walls here, which are awaiting further stripping and fresh wallpaper. All in good time ;)

En: ik ben ZOOOOOOOOOOOO toe aan een goeie knipbeurt. Ik voel me als een hardrockster uit de jaren 80. Niet goed. Past wel goed bij onze industrieel aandoende muren, die in afwachting zijn van verder stripwerk en een fris behangetjes. Alles op zijn tijd. ;)

We're back! / We zijn terug!

We're back from 2 glorious weeks in Drenthe. The weather was great, there was lots to do and we got some relaxing done as well! It was great to come back home though, and how we appreciate our own bed, bathroom, dishwasher and washing machine... And of course, the allotment greeted us with great spoils, which meant our bike-car was filled to the brim with apples (which I should have picked before we left), courgettes, the last of the broad beans, peas, pak-choi and the first blackberries. There's plenty of work for us the coming week, such as weed, weed, weed...

We zijn weer terug van twee heerlijke weken in Drenthe. Het weer was geweldig, er was veel te doen en we hebben ook wat gerelaxed! Maar wat is het dan weer fijn thuiskomen, naar ons eigen bed, de ruime badkamer, de vaatwasser en wasmachine... En natuurlijk had de volkstuin de nodige verrassingen in petto, en zat onze fietskar dus vol met appels (die ik eigenlijk had moeten plukken voor vertrek), courgettes, de laatste tuinbonen, doperwten, paksoi en de eerste bramen. Er is nog genoeg werk te doen, zoals wieden, wieden en nog eens wieden...

So, what were we up to? Look for yourself: from megalith to monkey rock, from water slide to roundabout, from sheep fold to playback show. Plus a bit of knitting, relaxing, BBQing, walking and, yes, a bit of work. Plus a lot of ideas for our garden, which will be transformed into an ocean of flowers for next year. Bye bye lawn! Watch this space...

Wat hebben we gedaan? Kijk maar naar de foto's: van hunebed tot apenrots, van waterglijbaan tot draaimolen, van schaapskooi tot playbackshow. Plus nog wat breien, ontspannen, BBQ-en, wandelen en, ja, een beetje werken. Plus veel ideeën voor onze tuin, die volgend jaar zal worden getransformeerd in een zee van bloemen. Hasta la vista, gazon! Blijf kijken...


Warning, a bit picture-heavy...

Waarschuwing, het zijn er wel veel...