Monday, May 25, 2009

Snails again / Weer die slakken...

So I wrote a little blog about it...

Dus ik heb er maar een blogje aan gewijd...

Amy goes green

Thursday, May 21, 2009

Amy goes green

My new blog... not knitting related!
http://amygoesgreen.today.com

Shrug done / Shrug is klaar

Thanks for the comments ;) I also use alufoil to keep snails away, the only disadvantage is that it doesn't make the garden any prettier... But as it's for the greater good, I'll get out my roll of shiny foil in a minute...

Bedankt voor het commentaar ;) Ik gebruik ook wel aluminiumfolie om de slakken weg te houden, maar het nadeel daarvan is dat de tuin er niet mooier op wordt... Maar het is voor een goed doel, dus ik zal zo mijn rol met glimmende folie tevoorschijn halen...

Yesterday I also took some pictures of my shrug. I finished it a few days ago, but the camera, with all the Austria pictures on it, had disappeared to the attic while Steve was downloading these.

Without furter ado... my shrug. It's super light and super warm, odd that something so open and airy can warm you up so nicely...

Gisteren heb ik ook wat foto's van mijn shrug gemaakt. Ik had hem een paar dagen geleden al af, maar de camera, met de foto's van Oostenrijk erop, was naar zolder verdwenen terwijl Steve die eraf ging halen.

Dus zonder verdere omhaal... mijn shrug. Super licht en super warm, gek eigenlijk dat zoiets opens en luchtigs je zo lekker warm kan houden...

Made out of a single thread of Drops Kidsilk (needle size 4 or 4.5) with Drops Alpaca added (and huge needles) for the cuffs. I'm not too sure about the added stitches halfway the edging and the final bind-off (I did the extra loose K2tog version) but I'll live with it for a bit and see what I think...

Gemaakt van een enkele draad Drops Kidsilk (naald 4 of 4.5) met Drops Alpaca erbij (en enorrume naalden) voor de randen. Ik twijfel nog over de gemeerderde steken halverwege de rand en de methode van afkanten (twee samenbreien), maar ik zie wel wat ik er over een tijdje van vind...

On to my next project! I'm still working on the Travelling Roses scarf and Hannahs crocheted bag... But I feel a tingle coming, and the Drops books are calling really loudly... Socks?

Op naar mijn volgende project! Ik werk nog steeds aan de Travelling Roses-sjaal en Hannah's gehaakte tasje... Maar het kriebelt weer en de Drops-boeken roepen heeeel luid om daar iets leuks uit te maken... Sokken???

Wednesday, May 20, 2009

War on the snail / Oorlog tegen de slakken

Oooooh, how I hate snails... I am totally for nature, for eco, for green, for everything nice and fluffy and colourful and cute... but snails... They're the bane of my existence in the garden. On my inspection round tonight (it had been a few days, we were away to Austria this weekend and I spent Monday and yesterday catching up with work), I noticed that MY GOOSEBERRY BUSH HAS NO LEAVES.

NONE

ALL GONE

the little shites...

And they had started munching on my lavatera and had already eaten away a few smaller plants. Craps.

Tomorrow we will be working in the garden and I will see to it that each and every one of the little bastards will be sent to a place where they can no longer attack my precious plants. And necessary action will be taken to avoid more plants being attacked.

But I do wonder if my gooseberry is going to survive... Would talking to it help?


Oooooh, wat heb ik toch een hekel aan slakken... Ik ben helemaal voor natuur, voor eco, voor groen, voor alles wat mooi en donzig en kleurrijk en lief is... maar slakken... Zij zijn luis in mijn pels wat de tuin betreft. Op mijn inspectieronde vanavond (het was al een paar dagen geleden, we waren in Oostenrijk dit weekend en ik was maandag en gisteren werk aan het inhalen), zag ik dat MIJN KRUISBES GEEN BLADEREN HEEFT.

GEEN ENKEL BLAD

ALLES WEG

de kleine rotzakjes...

Ook waren ze al aan het knabbelen geslagen aan mijn lavatera en hadden ze een paar kleinere plantjes al helemaal opgegeten. Bah.

Morgen gaan we aan het werk in de tuin en zal ik ervoor zorgen dat elk van die kleine rotzakjes naar een plek wodt gestuurd waar ze niet langer bij mijn lieve plantjes kunnen. En ik zal actie ondernemen om te voorkomen dat er nog meer planten worden aangevallen...

Maar ik vraag me wel af of mijn kruisbes het gaat halen... Zou het helpen als ik ertegen praat?

Wednesday, May 6, 2009

Ode to the Queen Bea / Ode aan de Bea-tas

After a day of crocheting and some sewing, I present to you my Queen Bea bag!

Na een dag haken en wat naaien presenteer ik hierbij mijn Koningin Bea-tas!
In true crazy yarn style, copied from a fellow SnB'er (DutchAstrid on Ravelry), I rolled up three balls with mainly greens, blues and whites, with some red and orange thrown in here and there. These I crocheted up on Queen's Day into a big shoulder bag. For a lining I used some Ikea fabric I still had over from the bunting I made for wee H's birthday. I added a little pocket for my mobile phone (so no more complaining from big S about never being able to find it in my bag when it rings and he needs to pick it up for me) and a loop for my keys.
Wee H loved it so much, that she wants one too. Obviously not as big as mine, but I have already started one for her, in Fabel sock yarn. I was going to use it as my swimming pool project, but it turns out that I have to hurry if I want to get it finished before she gets her B diploma, because she can do the test next week Thursday! Our little girl, yes, the one with the bony arse and cute pigtails, barely 6 years old, is not only hyper intelligent, but also can swim like an otter. Well, not an otter, but more like a ballerina, a graceful dolphin... You should see her dolphin turn, it's pure magic...

In navolging van DutchAstrid heb ik drie bollen garen uit mijn stash opgerold, met voornamelijk blauw, groen en wit, met hier en daar wat rood en oranje. Deze heb ik op Koninginnedag opgehaakt tot een grote schoudertas. Voor de binnentas heb ik stof gebruikt die ik nog over had van de vlaggetjes voor H's verjaardag. Ik heb een klein zakje voor mijn mobieltje erin genaaid (zodat S niet meer kan klagen dat hij mijn telefoon niet kan vinden wanneer deze overgaat en hij hem moet opnemen) en een lus voor mijn sleutels.
H vond hem zo mooi dat ze er ook eentje wilde, maar dan niet zo groot. Ik ben aan een tas begonnen van Fabel-sokkenwol. Het zou een zwembadproject worden, maar dan moet ik wel opschieten, want volgende week donderdag mag ze al afzwemmen voor B! Ons kleine meisje, ja, dat meisje met die knokige knieen en de lieve staartjes, net 6 jaar oud, is niet alleen superintelligent maar kan ook zwemmen als een vis. Nee, niet als een vis, maar als een ballerina, een elegante dolfijn... Je zou haar dolfijnendraai moeten zien, het is pure magie...
Last Friday, I went to visit Angelique at Wolhemel. With kids. Boy, oh boy... I'm so happy I didn't get barred for life from there... My kids tried their hardest to test me, and the more uptight I got, the worse they got. And Sam peed on the floor. Sigh... Of course, I bought stuff to make up for the mess they made :) Tadaaa:

Afgelopen vrijdag ben ik bij Angelique op bezoek geweest bij Wolhemel. Met de kinderen. Tjonge jonge... Ik ben blij dat ik er uberhaupt nog mag komen... Mijn kindjes deden hun best om me testen, en hoe meer ik me opwond, hoe erger ze werden. En Sam plaste op de grond. Zucht... Natuurlijk moest ik wel wat kopen om het weer goed te maken :) Tadaaa:The Fabel you've already seen, the pink is Jaggerspun, which is being turned into the Travelling Roses scarf, a KAL from the SnB group, and the white Drops Kid-Silk is nearly a lovely shrug (100-23 on Garnstudio). The books I got for free, thanks Angelique! An artistic impression of my shrug:

De Fabel heb je al gezien, de roze is Jaggerspun, waarvan ik de Travelling Roses-sjaal brei, een KAL van de SnB-groep, en de witte Drops Kid-Silk is bijna een prachtige bolero (100-23 van Garnstudio). De boeken kreeg ik gratis, nog bedankt Angelique! Een artistieke impressie van mijn bolero: